קרנות נאמנות

  • דיאמונד בית השקעות בע"מ (להלן: "מנהל התיקים") עוסקת בניהול תיקי השקעות ובשיווק השקעות ואינה עוסקת בייעוץ השקעות.
  • למנהל התיקים זיקה לאיילון קרנות נאמנות בע"מ בקשר לקרנות הנאמנות המפורטות ברשימה להלן המנוהלות ע"י איילון קרנות נאמנות בע"מ (להלן: "הקרנות הקשורות" או "הנכסים הקשורים"):
דיאמונד (4D) מניות גלובאלי מס' נייר 5128509***

4- שיעור החשיפה בערך מוחלט למניות לא יעלה על 120% משווי הנקי של נכסי הקרן.

D- שיעור חשיפת הקרן למט"ח בערך מוחלט לא יעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן

*** יחידות הקרן הוצעו לראשונה לציבור בתאריך 19.12.18. מועד אחרון להתאמת נכסי הקרן למדיניות ההשקעה 01.02.19.

דיאמונד (4D) גמישה מס' נייר 5123609

4- שיעור החשיפה בערך מוחלט למניות לא יעלה על 120% משווי הנקי של נכסי הקרן.

D- שיעור חשיפת הקרן למט"ח בערך מוחלט לא יעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן

דיאמונד (0A) אג"ח ללא מניות מס' נייר 5119862​

0- ללא חשיפה למניות.

A - שיעור חשיפת הקרן למט"ח בערך מוחלט לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

דיאמונד (4A) מניות ישראל* מס' נייר 5116736​

4- שיעור החשיפה בערך מוחלט למניות לא יעלה על 120% משווי הנקי של נכסי הקרן.

A - שיעור חשיפת הקרן למט"ח בערך מוחלט לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן​.

* ביום 29.07.18 בוצע שינוי שם ושינוי מדיניות מהותי בקרן. שמה הקודם דיאמונד (4A) מניות. תקופת ההתאמה של נכסי הקרן למדיניות ההשקעות הסתיימה ביום 29.07.18

דיאמונד (2B**)י20/80 מס' נייר 5118435​

2- שיעור החשיפה בערך מוחלט למניות לא יעלה על 30% משווי הנקי של נכסי הקרן.

B - שיעור חשיפת הקרן למט"ח בערך מוחלט לא יעלה על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן​.

** בהתאם למדיניות ההשקעות של הקרן החשיפה למניות לא תעלה על 20%

  • מנהל התיקים עשוי להעדיף את הנכסים הקשורים על פני נכסים פיננסיים אחרים שאין למנהל התיקים זיקה אליהם, הדומים מבחינת התאמתם ללקוח.
  • מהות הזיקה של מנהל התיקים לנכסים הקשורים: איילון קרנות נאמנות בע"מ, זכאי לדמי ניהול בגין רכישת יחידות של הקרנות הקשורות או המשך החזקתן בחשבון הלקוח ומנהל התיקים אשר מנהל את ההשקעות של הקרנות הקשורות ואף עשוי לשווק את היחידות של הקרנות הקשורות עשוי לקבל תשלום ו / או תגמול בקשר עם רכישת יחידות של הקרנות הקשורות או בקשר עם המשך החזקתן בחשבון הלקוח.
פרסום זה אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרן, הרכישה תעשה עפ"י תשקיף הקרן שבתוקף והשינויים בדיווחים המיידיים. האמור אינו מהווה תחליף לייעוץ / שיווק השקעות בידי בעל רישיון כדין, המתחשב בנתונים ובצרכים של כל אדם. אין באמור לעיל משום הצעה לרכישת יחידות השתתפות בקרנות נאמנות.

כל הזכויות שמורות לדיאמונד בית השקעות בע"מ

דיאמונד בית השקעות בע"מ